Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

  1.   Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

c) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siyasal ve sosyal kavramların ve süreçlerinin verimli olarak uygulanması, yürütülmesi ve sağlanacak toplumsal faydanın artırılması için gerekli akademik desteği sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Siyasal ve sosyal olgular ve meselelerle ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamak üzere kurslar, ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Siyasal ve sosyal konulara yönelik akademik ve toplumsal nitelikli çalışmalar yapmak.

c) Talep doğrultusunda kamu ve özel sektörün karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme, fizibilite ve benzeri çalışmalar yapmak.

ç) Siyasal ve sosyal konular hakkında bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve araştırmalar yapmak.

d) Çalışmalarını yürütmek amacıyla, kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütleri üyelerinden oluşacak çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarına destek vermek.

e) Merkezin çalışma alanına giren lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrencilere öğrendiklerini uygulama ve pratik imkanları sağlamak.

f) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve Merkezin amacı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden ve aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla yapılacak işbirliği, anlaşma ve protokollerin esaslarını tespit etmek.

d) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesi için Danışma Kurulunun katkısı ile proje grupları oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık çalışma planı ile ilgili görüş bildirmek.

b) Siyasal ve sosyal olgu ve meseleler hakkında Merkezin amaçları ve çalışma alanları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Proje grupları tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.